Yönetmelik & Yönergeler

Resmi Gazete Tarihi: 19.10.2020 Resmi Gazete Sayı : 31279

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ARI VE DOĞAL ÜRÜNLER AR-GE VE ÜR-GE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,
 2. b) BÜBAP: Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini,
 3. c) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezini,

 1. d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
 2. e) PİKOM: Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Birimini,
 3. f) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
 4. g) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

ğ) Ür-Ge: Ürün Geliştirmeyi,

 1. h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. a) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında ihtisaslaşacak olan Üniversitenin kısa, orta ve uzun vadede ortaya koymuş olduğu bütün hedeflerinin gerçekleştirilmesinde PİKOM ile koordineli olarak aktif rol almak ve bu alanda sürdürülecek AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve eğitim bazlı sürdürülmesine katkı sağlamak.
 2. b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında patent, proje, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak, teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Merkezdeki donanımsal altyapının geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin bölgeye sunacağı kalkınma odaklı projelerin yürütülmesi için gerekli potansiyelini artırmak, ihtisaslaşma alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, araştırmacı, üretici ve sanayicilere her türlü hizmet vermek, misyonuna uygun olarak her türlü AR-GE ve ÜR-GE faaliyeti yürütmek, yürütülen faaliyetlere destek vermek, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda ihtisaslaşma ve kalkınmayı sağlayacak diğer bütün faaliyetleri yürütmek, belirlenen hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak amacı ile eğitimler vermek, eğitim-öğretim faaliyetlerine ve Üniversitenin ihtisaslaşmasına katkıda bulunmak, kongre/sempozyum/çalıştay ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, yayınlar yapmak, ulusal veya uluslararası faaliyetlere katılmak, gerek görüldüğü taktirde alt çalışma grupları veya komisyonları kurmak.
 3. c) Tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline gelmek, AR-GE çalışmaları sonucundaki çıktıların sınai mülkiyet hakları kapsamında tescillenmesini gerçekleştirmek, kalkınma odaklı reel sorunların çözümü için yapılan araştırma faaliyetlerini aynı zamanda evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirmek.

ç) PİKOM yönergesinde belirlenen ve Merkezin faaliyet alanlarına giren her türlü faaliyeti ilgili yönerge hükümleri uyarınca PİKOM ve ilgili diğer birimler ile koordineli olarak yürütmek.

 1. d) İhtisaslaşmayı artırmak için ilgili merkezler, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar ile koordinasyon halinde olmak.
 2. e) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversitenin belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için  yetkili kurullarca kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Kalkınma ve ihtisaslaşma hedefi kapsamında arı ve doğal ürünler başlığı altında bölgede ihtiyaç duyulan araştırma konularını planlamak.
 2. b) Belirlenen konularda başvurusu yapılan projelerin değerlendirme ve izlemesini PİKOM ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile koordineli olarak gerçekleştirmek.
 3. c) Üniversitenin çeşitli birimlerinden veya ilgili üretici/sanayici/kamu kurumlarından gelecek araştırma projelerine fiziki ortam ve hizmet sağlamak.

ç) Bölgesel kalkınma ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

 1. d) Merkezden elde edilen ürünleri değerlendirmek, katma değerli markalı ürünler elde etmek, geliştirmek.
 2. e) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ilgili alanlarda uygulama ve staj için yer ve hizmet sağlamak.
 3. f) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarını kamu ve özel kuruluşlar ile paylaşımını sağlamak.
 4. g) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine rehberlik etmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans, eğitim ve kurs programları düzenlemek.

 1. h) Hem akademik hem de hizmet amaçlı olarak arı ve doğal ürünlerin her türlü analizlerini ilgili mevzuat hükümleri ve protokoller çerçevesinde yapmak.

ı) Katma değeri yüksek ürünler geliştirmek ve/veya üretmek.

 1. i) Ürünler için etiket, tasarım, dolum ve paketleme hizmeti sağlamak.
 2. j) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu/özel kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.
 3. k) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Rektörlük tarafından tahsis edilen yerde faaliyet göstermek.
 4. l) Merkez, başta PİKOM olmak üzere ilgili diğer birimler ile koordinasyon içerisinde faaliyetlerini yürütür.
 5. m) Merkezin amaçları kapsamında Rektör veya yetkili kurullarca kendisine verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında görevlendirilmiş veya Üniversitede Merkezin kalkınma ve ihtisaslaşma faaliyetleriyle ilgili alanlarda çalışan, programın bütünlüğüne zarar vermeden verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerekli görüldüğü takdirde görev süresi dolmadan Rektör tarafından doğrudan veya programdan sorumlu Rektör yardımcısının bu doğrultuda gerekçeli önerisi ile değiştirilebilir.

(2) Merkezin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı faaliyetleri konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan en fazla üç öğretim elemanı Müdürün önerisi ile Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görev süreleri dolmadan müdür yardımcıları değiştirilebilir. Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdürlüğe vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür veya müdür yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
 3. c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

 1. d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
 2. e) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Rektör veya sorumlu Rektör yardımcısına sunmak.
 3. f) Faaliyetlerinde ilgili birimler ile koordineli çalışmak.
 4. g) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

ğ) İlgili mevzuatlar çerçevesinde Rektör/sorumlu Rektör yardımcısı ile ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/kurulların merkezin faaliyet alanları ile ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 1. a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
 2. b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.
 3. c) Gerekli hallerde Müdürlüğe vekalet etmek.

ç) Merkezin faaliyetleri kapsamında Müdürün ve ilgili diğer sorumlu yöneticilerin/kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür, müdür yardımcıları, PİKOM Temsilcisi (PİKOM Koordinatörü veya PİKOM Koordinatörünün önerisi ile PİKOM Yönetim Kurulu tarafından seçilen PİKOM sorumlu Koordinatör yardımcısı veya PİKOM’da görevlendirilmiş öğretim elemanı), Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve BÜBAP Koordinatörü dahil en az yedi en fazla on bir kişiden oluşur. Doğal üyelerin dışında kalan üyeler Müdürün her bir üye için önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Doğal üyelerin dışında kalan üyeler Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
 2. b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
 3. c) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak, Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezde yapılacak her türlü analizin, hizmetlerin, ürünlerin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işlerin ve ücretlerin dağıtımına karar vererek onaylanmak üzere ilgili makama iletmek.

 1. d) Merkezce desteklenen/yürütülen araştırma, geliştirme ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.
 2. e) Üniversitenin ihtisaslaşmasına, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan proje/her türden faaliyet konularını tespit etmek ve araştırmacıları/üreticileri/sanayicileri bilgilendirmek.
 3. f) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine Merkez alt birimleri oluşturmak.
 4. g) Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri incelemek ve görevlendirme yetkisine haiz makama teklif etmek.

ğ) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işleri ve ücretleri onaylamak üzere ilgili makama/kurula göndermek.

 1. h) İlgili mevzuat çerçevesinde Merkezin amaçları kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı ve Üniversitenin ihtisaslaşması ve bölgenin kalkınmasına katkı yapacak faaliyetlerine uygun olarak Üniversite ile istekleri halinde diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden öğretim üyeleri ile ilgili özel ve kamu kurum ile kuruluşların temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun teklifi ile Senato tarafından uygun görülen en fazla otuz kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan veya herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine görevden ayrılan üyenin görev süresini doldurmak üzere aynı ususlle görevlendirme yapılır. Müdür, PİKOM Koordinatörü, BÜBAP Koordinatörü ve Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün davetiyle toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirerek yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Merkeze tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma Grupları

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi amacı ile çalışma grupları PİKOM Yönetim Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) Çalışma grubu yöneticileri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerde görev alacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesi Merkezde görevli personelden Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri bağlı olduğu Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı sorumludur.

(4) Çalışma grupları Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet yürütür ve bu faaliyetlerinde Merkez ve PİKOM ile ilgili diğer birimler ile koordineli çalışır.

(5) Müdür yardımcılarına bağlı olarak faaliyet yürütmek koşulu ile birim Yönetim Kurulu onayı ile alt çalışma grupları veya benzer isimlerde yeni alt birimler kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar ve program kapsamında PİKOM’da istihdam edilen/görevlendirilen personel ile karşılanır.

(2)  Merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Başta Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında yürütülen projeler ve Merkez tarafından sunulan/yürütülen her türlü araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaş proje sonunda ilgili mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde Merkez envanterine kaydedilerek Yönetim Kurulu tarafından bunların kullanım yerleri belirlenir. Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, ilgili mevzuat ve sözleşmeler çerçevesinde Merkezin ve Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,  ilgili mevzuat hükümleri, PİKOM Yönergesi ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.